I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym działającym pod adresem www.purman.pl (zwany w dalszej części „Sklepem”), za pośrednictwem którego sprzedawane są artykuły znajdujące się w ofercie Sklepu (zwane w dalszej części „Towarem/ami”).
2. Sklep prowadzony jest przez FHU SPORTEX (zwana dalej „Sprzedawcą”) ul.Ściegiennego 69, 25-380 Kielce, NIP 9590161972, REGON 260088714, adres e-mail: biuro@purman.pl, tel. 41 3435268.
3. Informacje na temat Towarów oraz ich ceny Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu w postaci opisu każdego artykułu. Prezentowane na stronie internetowej Sklepu informacje na temat Towarów oraz ich ceny dotyczą wyłącznie sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu.
4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość.
5. Towar nabywany za pośrednictwem Sklepu dostarczany jest do miejsca i pod adres wskazany w zamówieniu, z tym zastrzeżeniem, że może to być wyłącznie miejsce i adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. KLIENT

1. Podmiotem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu (zwanym dalej „Klientem”) może być zarówno przedsiębiorca jak i Konsument. Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”).
2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są:
– Klient, o którym mowa w powyższym pkt II.1,
– Sprzedawca.
3. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem. Potwierdzenie faktu zapoznania się z treścią Regulaminu stanowi warunek złożenia zamówienia.
4. Klient ma możliwość składania zamówień jednorazowych bez rejestracji lub dokonania rejestracji poprzez założenie Konta Klienta.
5. Rejestracja i utworzenie Konta Klienta w Sklepie dokonywane są jednorazowo. W celu zalogowania się na stronie Sklepu należy korzystać z nazwy użytkownika i hasła ustalonych podczas rejestracji. Nazwa użytkownika i hasło mają charakter poufny. Po prawidłowym zalogowaniu do Konta w Sklepie Klient ma możliwość aktualizacji danych.

III. CENA I TOWAR

1. Sprzedawca zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu w postaci ilustrowanego zdjęciem opisu każdego artykułu.
2. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Zmiany cen Towarów, wprowadzane przez Sprzedawcę, nie będą dotyczyły umów zawartych przed ich wprowadzeniem, także w przypadku, jeśli do tego czasu nie zostały one wykonane.
4. Sprzedaż dokonywana za pośrednictwem Sklepu może być objęta akcjami promocyjnymi Sprzedawcy (np. wyprzedaże, obniżki cen, sprzedaż objęta voucherami itp.). Szczegółowe zasady akcji promocyjnych będą każdorazowo ogłaszane przez Sprzedawcę w publikacjach regulujących ich przebieg i czas trwania.
5. Warunkami sprzedaży promocyjnej nie będą objęte transakcje, które zostały zawarte przed rozpoczęciem akcji promocyjnej, także w przypadku, jeśli do tego czasu nie zostały one wykonane.

IV. ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie każdorazowo składanego zamówienia Klienta.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest możliwe po:
a) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu i założeniu Konta w Sklepie, jeśli Klient wyrazi chęć dokonania rejestracji;
b) zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu;
c) wypełnieniu formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu i wysłaniu go do Sklepu poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” po zalogowaniu do Konta Klienta bądź w przypadku nieposiadania takiego Konta – wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia jednorazowego.
4. Podczas przeglądania oferty Sklepu, Klient ma możliwość wyboru Towarów, które chce zakupić poprzez naciśnięcie przycisku „do koszyka”. Po dokonaniu wyboru Towarów i przejściu do Koszyka Klienta Klient ma możliwość złożenia zamówienia na wybrane Towary.
5. W zamówieniu Klient dokonuje w szczególności:
– wyboru asortymentu i ilości sztuk zamawianych Towarów;
– podania swoich danych osobowych oraz adresu dostawy, o ile Klient nie dokonał rejestracji w Sklepie;
– wyboru potwierdzenia transakcji (paragon fiskalny, faktura VAT)
– wyboru formy płatności.
6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym bądź formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Klient zobowiązany jest podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego Towaru.
7. W przypadku przekazania przez Klienta podczas składania zamówienia jego adresu e-mail, wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail; treść otrzymanej w tej formie informacji zostanie przekazana w formie nadającej się do bezpośredniego wydruku.
8. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą otrzymania zamówienia Klienta przez Sprzedawcę, co zostanie potwierdzone wysłaniem informacji o przyjęciu zamówienia na adres e-mail Klienta.

V. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Sprzedawca akceptuje następujące sposoby płatności za zamówione w Sklepie Towary:
– przelewem bankowym na zasadzie przedpłaty;
– gotówką za pobraniem,
– gotówką lub kartą w punkcie stacjonarnym w Kielcach przy ul. Ściegiennego 69.

Koszty dostawy kurierem:
– odbiór w stacjonarnym punkcie – bezpłatne,
– odbiór kurierem DPD – 18zł brutto lub 23zł brutto (pobranie).
Zamówienia powyżej 185zł brutto wysyłamy za darmow (darmowa dostawa).

2. W przypadku płatności przelewem na zasadzie przedpłaty Sprzedawca oczekiwać będzie na wpłacenie należności przez Klienta przez okres 14 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli kwota należności za zakupione Towary w w/w terminie nie wpłynie na konto serwisu Sprzedawca uprawniony będzie złożyć Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zasadach ogólnych.
3. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej.
4. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon. Faktura VAT jest przesyłana w formie elektronicznej na specjalne życzenie Klienta. O wystawieniu Faktury VAT należy napisać w treści wiadomości na adres biuro@purman.pl.
5.. Ewentualny zwrot płatności dokonanych przez Klienta, w przypadku uwzględnionych reklamacji bądź w związku z dokonanym zwrotem zakupionych Towarów, odbywać się będzie za przelewu elektronicznego na wskazany przez Klienta numer bankowy.
6. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku zapłaty przelewem bankowym na zasadzie przedpłaty termin realizacji zamówienia biegnie od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez niego (inna niż przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie towarów.
2. Aby skorzystać z przysługującego prawa, Klient musi o tym poinformować sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia przed upływem wskazanego terminu. Klient może skorzystać ze wzoru formularza dołączonego do przesyłki, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF. Każda pisemna forma odstąpienia od umowy jest respektowana przez sprzedawcę – Klient może wysłać zgłoszenie: e-mailem na adres biuro@purman.pl lub pocztą tradycyjną na adres: FHU SPORTEX ul.Ściegiennego 69, 25-380 Kielce.
3.Klient jest zobowiązany odesłać towar na swój koszt bez zbędnej zwłoki, w terminie 2 tygodni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Produkt należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu zaleca się dołączyć do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
Towar należy przesłać na poniższy adres:
FHU SPORTEX ul.Ściegiennego 69, 25-380 Kielce
z dopiskiem ZWROT TOWARÓW
4.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, nie wliczając w to kosztu dostawy do Klienta
5.Płatność zostanie zwrócona przez sprzedawcę przelewem na wskazane w formularzu odstąpienia konto bankowe. Zwrot należności powinien nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VII. REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową. Poczynając od dnia 25 grudnia 2014 roku Klient uprawniony będzie do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, wadliwego, niekompletnego, niezgodnego w jakimkolwiek aspekcie z ofertą sprzedaży.
2. Klient ma prawo złożyć reklamację w dowolnej formie, jednak w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego sugerujemy przesłanie zgłoszenia drogą pisemną oraz dołączenie wszelkiej posiadanej dokumentacji (zdjęcia, raport szkody itd.). W zgłoszeniu należy umieścić informację na temat oczekiwań, tj.: naprawa, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, zwrot należności i in. oraz dokładny opis przyczyny jej złożenia. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji dołączonego do przesyłki, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza można pobrać w formacie WORD lub PDF. Każda forma złożenia reklamacji jest respektowana przez sprzedawcę – klient może wysłać zgłoszenie na adres biuro@purman.pl lub na adres FHU SPORTEX ul.Ściegiennego 69, 25-380 Kielce
3. Reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji. Jeśli reklamowany Towar zostanie przesłany do Sprzedawcy w terminie późniejszym, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od daty nadesłania reklamowanego Towaru.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, reklamowany Towar zostanie stosownie do dyspozycji Klienta wymieniony na wolny od wad, nastąpi obniżenie jego ceny lub zwrot ceny kupna (odstąpienie od umowy przez Klienta). Z powodu charakteru sprzedawanych Towarów niemożliwe jest dokonanie w reklamowanych Towarach usunięcia ewentualnej wady Towaru (naprawa Towaru) i tej treści żądanie reklamacyjne Klienta nie będzie mogło być uwzględnione.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient dokonując zakupu lub rejestracji w Sklepie zobowiązany jest wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
2. Klient dokonując rejestracji i zakładając konto w Sklepie może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
3. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów będzie Sprzedawca.
5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz:
– do umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku – przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1225, z późn. zm.),
– do umów zawartych poczynając od dnia 25 grudnia 2014 roku –przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, z późn. zm.).
2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu osoby posiadające Konto Klienta zostaną o tym fakcie poinformowane drogą mailową na wskazany przez nie przy rejestracji adres e-mail. Brak akceptacji wprowadzonych zmian będzie równoznaczny z rezygnacją przez Klienta z możliwości dalszego korzystania z zarejestrowanego Konta Klienta, które zostanie usunięte z serwisu.
3. Dokonana przez Sprzedawcę zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na realizację umów zawartych przed jej wejściem w życie.