PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez niego (inna niż przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie towarów.
 2. Aby skorzystać z przysługującego prawa, Klient musi o tym poinformować sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia przed upływem wskazanego terminu. Klient może skorzystać ze wzoru formularza dołączonego do przesyłki, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF. Każda pisemna forma odstąpienia od umowy jest respektowana przez sprzedawcę – Klient może wysłać zgłoszenie: e-mailem na adres biuro@purman.pl lub pocztą tradycyjną na adres: FHU SPORTEX ul.Ściegiennego 69, 25-380 Kielce
 3. Klient jest zobowiązany odesłać towar na swój koszt bez zbędnej zwłoki, w terminie 2 tygodni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Produkt należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu zaleca się dołączyć do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
  Towar należy przesłać na poniższy adres:
  FHU SPORTEX ul.Ściegiennego 69, 25-380 Kielce
  z dopiskiem ZWROT TOWARU
 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, nie wliczając w to kosztu dostawy do Klienta
 2. Płatność zostanie zwrócona przez sprzedawcę przelewem na wskazane w formularzu odstąpienia konto bankowe. Zwrot należności powinien nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową. Poczynając od dnia 25 grudnia 2014 roku Klient uprawniony będzie do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, wadliwego, niekompletnego, niezgodnego w jakimkolwiek aspekcie z ofertą sprzedaży.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamację w dowolnej formie, jednak w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego sugerujemy przesłanie zgłoszenia drogą pisemną oraz dołączenie wszelkiej posiadanej dokumentacji (zdjęcia, raport szkody itd.). W zgłoszeniu należy umieścić informację na temat oczekiwań, tj.: naprawa, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, zwrot należności i in. oraz dokładny opis przyczyny jej złożenia. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji dołączonego do przesyłki, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza można pobrać w formacie WORD lub PDF. Każda forma złożenia reklamacji jest respektowana przez sprzedawcę – klient może wysłać zgłoszenie na adres biuro@purman.pl lub na adres FHU SPORTEX ul.Ściegiennego 69, 25-380 Kielce
 3. Reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji. Jeśli reklamowany Towar zostanie przesłany do Sprzedawcy w terminie późniejszym, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od daty nadesłania reklamowanego Towaru.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, reklamowany Towar zostanie stosownie do dyspozycji Klienta wymieniony na wolny od wad, nastąpi obniżenie jego ceny lub zwrot ceny kupna (odstąpienie od umowy przez Klienta). Z powodu charakteru sprzedawanych Towarów niemożliwe jest dokonanie w reklamowanych Towarach usunięcia ewentualnej wady Towaru (naprawa Towaru) i tej treści żądanie reklamacyjne Klienta nie będzie mogło być uwzględnione.